ਫ਼ਾਰਮ ਫ਼ਾਰਮ

ਨੋਟ: -ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਯਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੇਣ  ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਰਕੇ ,ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਜੀ

ਲੜੀ ਨੰ.

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

1 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
2 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾ
4 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ
5 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ

1 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਐਸ ਸੀ  ਬੀ ਸੀ  ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

1 ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. Download
2 ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸ ਸੀ Download
3 ਆਿਸ਼ਰਵਾਦ ਸਕੀਮ
4 ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜੀਫ਼ਾ
5 ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜੀਫ਼ਾ
6 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ  ਟਰਮ ਲੋਨ
7 ਐਸ ਸੀ  ਲਈ  ਟਰਮ ਲੋਨ
8 ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਆਮ)

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ

1 ਨੋਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ Download
2 ਹਥਿਆਰ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ Download
3 ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ  ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ Download
4 ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ Download
5 ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ Download
6 ਬੋਰ ਬਦਲਣ ਲਈ Download
7 ਨੋਕਰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ Download
8 ਹਥਿਆਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ Download
9 ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਲਈ Download
10 ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ Download
11 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Download
12 ਵਿਆਹ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
13 ਨਵਾਂ  ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Download
14 ਹਥਿਆਰ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
15 ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ '' ਚ ਹਥਿਆਰ  ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਣ  ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
16 ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ '' ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ  ਵਿਕਰੀ ਯਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
17 ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਰਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
18 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
19 ਪੰਜਾਬ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ
20 ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ
21 ਵਿਆਹ ਨੂੰ  ਢੰਗ ਨਾਲ  ਸੋਧਣਾ ਲਈ
22 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
23 ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ

1 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

1 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ Download
2 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
3 ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
4 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ)
5 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ)
6 ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ)
7 ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ)
8 ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਜਾਰੀਕਰਨ ਲਈ
9 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਨਾਮ  ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਣ ਲਈ
10 ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਣ ਲਈ
11 ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
12 ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ
13 ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਟ ਦੀ ਕਾਪੀ
14 ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੰਸ
15 ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦੀਕਰਨ
16 ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
17 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
18 ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
19 ਪਰਚੂਨ ਕਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ / ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
20 ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ / ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
21 ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ / ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
22 ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ / ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
23 ਖੁਰਾਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ)
24 ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ
25 ਖੁਰਾਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ)

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ

1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ Download

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ

1 ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ

1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ Download
2 ਨਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ Download
3 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਦਸਤਖਤ ਲਈ Download
4 ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ Download
5 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ Download
6 ਭਾਰਮੁਕਤ  ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ Download
7 ਈ ਸਟੈਂਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Download
8 ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Download
9 ਐੱਸ ਪੀ ਏ / ਜੀਪੀਏ ਦੀ ਤਸਦੀਕ Download
10 ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ / ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

1 ਬੀਜ / ਖਾਦ / ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ  ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ Download
2 ਬੀਜ / ਖਾਦ / ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ Download
3 ਬੀਜ / ਖਾਦ / ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਸੰਸ   ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Download
4 ਖਾਦ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Download
5 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Download
6 ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Download

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ)

1 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
2 ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
3 ਐਨਓਸੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
4 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਖਮੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਮੰਬਧੀ Download
5 ਨੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ (ਅੰਨਕੰਨਟੇਸਟਿਡ (ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ)) ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਬਧੀ Download
6 ਪਲਾਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੰਬਧ ਲਈ Download

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

1 ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ Download
2 ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
3 ਬਲਾਰੀ ਟੌਫੈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ - ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 49 Download
4 ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ - ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 50 Download
5 ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ - ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 50 Download
6 ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ / ਲਾਭਪਾਤਰੀ / ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
7 ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
8 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਵਰਟੀਕਲ -2) Download
9 ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
10 ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
11 ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
12 ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਤ / ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
13 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
14 ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
15 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
16 ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
17 ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
18 ਸਪੈਕਟਰਮ ਡੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download
19 ਐਕ੍ਸ ਗਰਾਤੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Download
20 ਟੂਲ ਕਿਟ ਸਕੀਮ Download

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

1 ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬ੦ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ Download
2 ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ Download
3 ਇਮਾਰਤ ਨਕ੍ਹੇ/ਸੋਧੇ ਇਮਾਰਤ ਨਕ੍ਿਹਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਵਪਾਰਕ) Download
4 ਇਮਾਰਤ ਨਕ੍ਹੇ/ਸੋਧੇ ਇਮਾਰਤ ਨਕ੍ਿਹਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) Download
5 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ Download

ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ

1 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. Download

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ

1 ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ Download
2 ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ Download

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

1 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ Download

ਆਧਾਰ

1 ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ Download
2 ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ Download