ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ – ਵਰਗ ਏ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ – ਵਰਗ ਏ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ