ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੜੀ ਨੰ ਵੇਰਵਾ ਡਾਊਨਲੋਡ
1 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
2 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਜਨਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼

ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ, 2000

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ
ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016
3 ਰੈਂਸੋਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਰੈਂਸੋਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਸੋਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
4 ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਓ) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ