ਸੀਐਸਆਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸੀਐਸਆਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰੇਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ
1 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਾਲਯੂਮ-III (ਟੀ ਏ ਨਿਯਮ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ ਤੇ
ਮਿਤੀ 21.5.2015 ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
financepersonnel2@gmail.com

ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

2 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨਿਯਮ ਵਾਲਯੂਮ-I ਭਾਗ-I ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ ਤੇ
ਮਿਤੀ 30.6.2015 ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
financepersonnel2@gmail.com

ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

3 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨਿਯਮ ਵਾਲਯੂਮ-I ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ ਤੇ
ਮਿਤੀ 30.6.2015 ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
financepersonnel2@gmail.com

ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

4 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨਿਯਮ ਵਾਲਯੂਮ-II ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ ਤੇ
ਮਿਤੀ 6.7.2015 ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
financepersonnel2@gmail.com

ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ